Cum poate fi ajustat pretul unui contract de achiziții publice

Una dintre întrebările frecvente puse de clienții noștri care activează în domeniul achizițiilor publice este “cum poate fi ajustat prețul...

pattern pattern

Una dintre întrebările frecvente puse de clienții noștri care activează în domeniul achizițiilor publice este “cum poate fi ajustat prețul unui contract de achiziții publice?”. Specialiștii noștri vă prezinta mai jos condițiile de ajustare a prețului.

Contractul nu poate fi modificat în absența clauzelor de revizuire

Înainte de a prezenta condițiile în care poate fi ajustat un contract de achiziții publice este important de subliniat faptul că o modificare a contractului va putea opera fără organizarea unei noi proceduri de atribuire doar atunci când în documentele achiziției inițiale au fost incluse clauze de revizuire. Deci, este necesar ca acest tip de clauze să fie clare, precise şi fără echivoc și să precizeze limitele și natura modificărilor. Din acest motiv consilierea de specialitate în această fază inițială a procedurii este esențială.

În concret, clauzele de ajustare a prețului în contractele de achiziții publice trebuie să detalieze:

 1. modul concret de ajustare a prețului;
 2. indicii care vor fi utilizați;
 3. sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora (cum ar fi buletine statistice sau cotații ale burselor de mărfuri).

Condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ

Dacă astfel de clauze de modificare au fost incluse, prețul contractului va putea fi ajustat doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 1. modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;
 2. modificarea nu afectează caracterul general al contractului;
 3. creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial;

Alte cazuri în care poate fi ajustat prețul contractului

De asemenea, ajustarea prețului contractului este posibilă și în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. e) și alin. (7) din Legea nr. 98/2016, respectiv:

 1. contractul sau acordul-cadru nu prezintă caracteristici care diferă în mod substanțial de cele ale documentului inițial;
 2. nu se introduc condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras şi alți participanți la procedura de atribuire;
 3. nu se schimbă echilibrul economic al contractului de achiziție publică/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziție publică/acordul-cadru inițial;
 4. nu se extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru;
 5. nu se înlocuiește contractantul inițial cu un nou contractant, în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. d).

În practică, autoritățile refuză frecvent ajustarea prețului deși condițiile sunt îndepinite. În această situație, singurul remediu  este inițierea demersurilor judiciare. Astfel, contractantul poate solicita instanței obligarea autorității contractante la ajustarea prețului. în acest context precizăm că specialiștii noștri în achiziții publice au gestionat cu succes numeroase de astfel de litigii. Acest aspect demonstrează că instanțele de judecată înțeleg importanța finalizării cu succes a proiectelor de achiziții publice, care de multe ori sunt condiționate de astfel de ajustări de preț.